Кримінальний процес шпаргалки

Posted on by Izazi

Кримінальний процес шпаргалки Скачать

Найбільше поширення у державознавстві та політології набув соціологічний підхід до держави. У правознавстві термін «країна» уживається у розумінні території, що має певні кордони, володіє державним суве­ренітетом або перебуває під владою іншої держави. Теологічний  підхід до вивчення держави відомий з най давніших часів. З позицій такого підходу держава сприймається як агент із надання суспільству позитивних послуг (гарантування безпеки, соціальна допомога, виховання та освіта населен ня тощо), як опікун суспільства та індивіда. До прихиль ників цього підходу належали Карл Маркс та його послідов ники. Держава, з одного боку, володіє правом на законний (встановлений законодавчими актами) примус щодо індивідів, чия пове дінка не відповідає правовим нормам (легальність примусу).

Сучасні елітисти допускають демократичні засади у державній владі, ствер джуючи, що єдиний інструмент демократії — вибори тієї або іншої еліти;. У християнській теорії держави такі привабливі властивості має заклик до правителів слідувати загально­ людським цінностям: справедливості, милосердю, допомо­ зі слабким. У цьому сенсі існують такі концепції суті держави:. У будь-якому випадку, проте, можна сказати, що з певного моменту розвитку суспільства держава є необхідним способом його організації, невід’єм­ ною умовою його існування та життєдіяльності. У сучасному світі ригоризм указаних трактувань сутно­ сті держави значно знизився. Цей же термін уживається в суто юридичному сенсі для позначення організації політичної влади, голов­ ного інституту політичної системи суспільства, який на­ правляє та організовує за допомогою норм права спільну діяльність людей, захищає їхні права та інтереси. Уявлення про державу як організатора загаль них справ властиве було Жану Бодену, Томасу Гоббсу, Бе недикту Спінозі і багатьом іншим мислителям. Нині ця концепція офіційно визнана лише в деяких державах (Ісламська Рес публіка Іран , Індуїстське Королівство Непал).

Його ввів до науко­ вого обігу італійський політичний мислитель Нікколо Макіавеллі. Арифметичний (класичний)  підхід до держави харак­ терний визначенням держави через систему її ознак. Але з погляду юридичної науки ці поняття не є тотожними. Воно має не тільки правове, а й географічне значення (гірська країна, рівнина тощо). Вітчизняні учені у сутності держа­ ви виділяють класовий (становий) і загальносоціальний (загальнолюдський) зміст. Теоретики плюралістичної демократії (Гарольд Ласкі, Моріс Оріу) стверджують, що в сучасній державі відбувається дисперсія політичної влади: держава ділить тягар ухвалення рішень із численними інститутами громадянського суспільства (партіями, профспілками, корпораціями). Термін «держава» застосовується як тотожний поняттю «країна» для позначення сукупності людей, території, на якій вони проживають, і суверенної в межах даної терито­рії влади. Юридичний підхід до поняття держави виник у рамках юридичного позитивізму та концепції правової держави. Через широке застосування в сучасній науці інтеграцій­ного підходу інтерес представляє спроба створення багато­ вимірного «портрету» держави, здійснена В. Вони визначали державу як універсальну політичну організацію економічно панівного класу. Гуманістична спрямованість юридичного підходу до держави є очевидною, адже, будучи юридичною особою, держава зобов’язана відшкодовувати особистості завданий їй збиток.